ขอต้อนรับสู่วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

“วิทยาลัยสื่อสารการเมือง หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่จะทำให้ท่านรู้ลึก รู้จริง เรื่องสื่อสารการเมือง บริหารหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโท”

โดย รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส
คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง
เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ สามารถเรียนจบได้ภายในหนึ่งปี
ด่วน !!! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เริ่มเรียน 7 กันยายน 2567
โทร. 02-973-6739 , 094-812-4949 Line : Dr.Nantana

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง
เรียนเฉพาะวันเสาร์ สามารถเรียนจบได้ภายในสองปี
ด่วน !!! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เริ่มเรียน 7 กันยายน 2567
โทร. 02-973-6739 , 094-812-4949 Line : Dr.Nantana

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ยื่นใบสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ 

ปริญญาโท

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง
Master of Political Science in Political Communication

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง
Doctor of Philosophy Program in Political Communication

จุดเด่นของหลักสูตร

คณาจารย์วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

Faculty of Political Communications College

รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
อาจารย์วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
อาจารย์วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
รศ.ตร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
อาจารย์วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
ผศ.ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล
อาจารย์วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล
อาจารย์วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
Previous slide
Next slide

รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข

อาจารย์วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

อาจารย์วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

รศ.สุขุม นวลสกุล

อาจารย์วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

รศ.ตร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

อาจารย์วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

ผศ.ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล

อาจารย์วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล

อาจารย์วิทยาลัยสื่อสารการเมือง