หลักสูตร

ระดับ ปริญญาโท

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง
Master of Political Science Program in Political Communication

ระดับ ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง
Doctor of Philosophy Program in Political Communication