หลักสูตรปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง
Doctor of Philosophy Program in Political Communication

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง)
ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) Ph.D.( Political Communication)

โครงสร้างหลักสูตร

ระบบการศึกษา

        เป็นระบบ Block Course เรียนทีละวิชา วิชาละ 2 เดือน ทำการสอบวัดผล เมื่อจบแต่ละรายวิชา เรียนทั้งสิ้น 6 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม 36 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 54 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

 • สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 2 ปี
 • ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปี (นับจากวันลงทะเบียนเรียน)

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

        จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิต 

องค์ประกอบของหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม 54 หน่วยกิต

การสำเร็จการศึกษา

 • ศึกษารายวิชาครบทั้ง 6 วิชา โดยมีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • สอบผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย
 • สอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภายใน 3 ครั้ง
 • สนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการปกป้องปากเปล่า
 • ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีฐาน TCI

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว

การสมัครและการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน โฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อสารการเมือง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประประเทศ ที่ได้รับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลแล้ว หรือ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้รับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลแล้ว โดยต้องศึกษาวิชาปรับพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • คัดเลือกจากคุณสมบัติ ภูมิหลังของผู้สมัคร
 • คำตัดสินของคณะกรรมการสอบถือเป็นที่สุด

งบประมาณตลอดหลักสูตร 620,000 บาท

แบ่งชำระเป็น 9 รอบๆแรก 60,000 บาท รอบที่ 2-9 รอบละ 70,000 บาท (ชำระทุก4 เดือน) งบประมาณดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

 • ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
 • ค่าตำรา เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา และสมุดเล็กเช่อร์
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ในวันที่มีการเรียนการสอน)
 • ค่าชุดสูทตราสัญลักษณ์ และกระเป๋าเอกสาร

งบประมาณตลอดหลักสูตร 620,000 บาท

แบ่งชำระเป็น 9 รอบๆแรก 60,000 บาท รอบที่ 2-9 รอบละ 70,000 บาท (ชำระทุก4 เดือน) งบประมาณดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

 • ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
 • ค่าตำรา เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา และสมุดเล็กเช่อร์
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ในวันที่มีการเรียนการสอน)
 • ค่าชุดสูทตราสัญลักษณ์ และกระเป๋าเอกสาร

วิธีการชำระเงิน 2 รูปแบบ

 • แบ่งชำระเป็น 9 งวด งวดแรก 60,000 บาท งวดที่ 2 – 9 งวดละ 70,000 บาท โดยชำระทุกๆ  3 เดือน

การชำระเงินทำได้ 3 ทาง

 1. ชำระเงินสดที่วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
 2. ใช้บัตรเครดิต
 3. โอนเข้าบัญชี และ fax ใบ pay in มาที่ 02-973-6739

รายละเอียดการโอนเงิน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนรามอินทรา
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ : 060-1-06501-8

รายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

ดร. เขมา สมใจ

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองในวิกฤติการเมืองไทย ปี 2549 : ศึกษากรณีพันธมิตรประชาชมเพื่อประชาธิปไตร”

ดร. เชาว์วัจน์ พาณิชย์เสรีวิศิษฐ์

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองผ่านบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาวในช่วงปี พ.ศ.2524-2552”