ศิษย์เก่าดีเด่น

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

เรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) : ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ. – ”

ดร.วรภัทร แป้นประดิษฐ

เรื่อง “การสื่อทางการเมืองของพระธรมโฆษาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) : ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ. – ”

ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา

เรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของภิกษุณีธรรมกมลาและภิกษุณีธรรมญานี : ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2562”

ดร.มณฑาทิพย์ ชินวัตร

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 มีนาคม 2556: ศึกษากรณี
พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ”
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2557

พระวรพัฒน์ แป้นประดิษฐ

สารนิพนธ์เรื่อง “ทัศนคติของพระสงฆ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพระสงฆ์ไทยในห้วงวิกฤตทางการเมือง
2556 –2557 : กรณีศึกษา พระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร”
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สารนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2557 (รุ่น 25)

นางอุราชนก คงกล่ำ

สารนิพนธ์เรื่อง “ทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อบทบาทของตำรวจ : ศึกษาในห้วงปี พ.ศ.2557”
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สารนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2557 (รุ่น 24)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เป็นผู้ที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.90

ลำดับชื่อ – นามสกุลเกรด
1รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม                  4.00
2ดร.วรภัทร แป้นประดิษฐ3.91
3ดร.รัตติกาล แก้วเกิดมี3.91
4ดร.สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์3.91
5ดร.ศุกร์สิริ อิสรชาญวาณิชย์3.91

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
เป็นผู้ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.75

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เกรด
1 นางสาวปิยะรัตน์ สนแจ้ง 3.95
2 นายยงยุทธ พงษ์ศรี 3.86
3 นางสาวมณีวรรณ จันทร์ดี 3.86
4 นายอนุชิต นราวลัยกุล 3.77
5 ดร.ศุกร์สิริ อิสรชาญวาณิชย์ 3.91
6 นายณกรณ์ สัตโกวิท 3.88
7 นายภณภวัต ศรีบุศยกาญจน์ 3.88
8 นายสนธิวุฒิ ปทุมวิทย์ 3.88
9 นายศิริชัย สุขสันติชัย 3.86
10 นางสาวอัญชลีพร กิตติสุนทรพิศาล 3.75
11 นายศิรวริศ สวนแก้ว 3.84
12 นายนิกร ปิงน้ำโท้ง 3.86
13 นางสาวยศวดี ยศพิมสาร 3.86
ปีการศึกษา 2557
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เกรด
1 พระวรพัฒน์  แป้นประดิษฐ 3.95
2 นายรัชพล  พุทธรักษา 3.90
3 นางอุราชนก  คงกล่ำ 3.90
4 นายวิชา  อยู่หลำ 3.90
5 นายไพบูลย์  บุตรเลียบ 3.88
6 นายนคร  ตั้งสีฟ้า 3.86
7 ร้อยเอก อาเขตต์  ขันธชัย 3.84
8 นายนพพร  กรังพานิช 3.84
9 พันเอกพิเศษ หญิง กาญจนา  อำภา 3.81
10 พันโท หญิง เพ็ญพร  สมศิริ 3.81
11 นาวาอากาศโท หญิง รัชณีพร เศรษฐเชื้อ 3.79
12 นายพรหมเมศร  สุนทรเดชาวัฒน์ 3.79
13 ว่าที่ร้อยตรี สมเจตน์  หอมเกษร 3.79
14 นายอภิวัชร์  กลีบจำปี 3.79
15 นายทศพล  แก้วทิมา 3.77
16 นายแพทย์ประภัทร  จารุมนพร 3.77
17 นางนิดา  ยงยศ 3.77
18 นางสาวผ่องพรรณ์   ลาวิชัย 3.77
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563

ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน ประจำปี พ.ศ. 2566

ลำดับชื่อ – นามสกุลปัจจุบัน
1นายษิทรา เบี้ยบังเกิด                                   ทนายของประชาชน
2ดร.สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้องสส.กระบี่
3ดร.สมปอง รักษาธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
4ดร.ปวิน แพทยานนท์สมาชิกสภากทม. เขตบางคอแหลม
5ดร.โชติมา นิ่มอร่ามวงศ์อนุกรรมการตรวจสอบกองกำกับการนครบาล 1
6ดร.ธนาโชค ชววิทยภิญโญทนายความของผู้ยากไร้
7ดร.รัศมี ศรีสุนทรประธานชมรมฟุตบอลอาวุโส
8ดร.รหัส แสงผ่องกรรมการสมาคมคูราชแห่งประเทศไทย
9ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ จ.สงขลา
10ดร.ณัฐภน ลิมปิเจริญประธานบริหารโคราชอิงค์เจ็ท ผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์
11ดร.ธนกร ตันติไพจิตรสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
12ดร.จำรัส ปิติกุลสถิตย์กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปีการศึกษา 2557
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เกรด
1 พระวรพัฒน์  แป้นประดิษฐ 3.95
2 นายรัชพล  พุทธรักษา 3.90
3 นางอุราชนก  คงกล่ำ 3.90
4 นายวิชา  อยู่หลำ 3.90
5 นายไพบูลย์  บุตรเลียบ 3.88
6 นายนคร  ตั้งสีฟ้า 3.86
7 ร้อยเอก อาเขตต์  ขันธชัย 3.84
8 นายนพพร  กรังพานิช 3.84
9 พันเอกพิเศษ หญิง กาญจนา  อำภา 3.81
10 พันโท หญิง เพ็ญพร  สมศิริ 3.81
11 นาวาอากาศโท หญิง รัชณีพร เศรษฐเชื้อ 3.79
12 นายพรหมเมศร  สุนทรเดชาวัฒน์ 3.79
13 ว่าที่ร้อยตรี สมเจตน์  หอมเกษร 3.79
14 นายอภิวัชร์  กลีบจำปี 3.79
15 นายทศพล  แก้วทิมา 3.77
16 นายแพทย์ประภัทร  จารุมนพร 3.77
17 นางนิดา  ยงยศ 3.77
18 นางสาวผ่องพรรณ์   ลาวิชัย 3.77
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้รับโล่เกียรตินิยม

ปีการศึกษา 2557
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล เกรด
1 พระวรพัฒน์  แป้นประดิษฐ 3.95
2 นายรัชพล  พุทธรักษา 3.90
3 นางอุราชนก  คงกล่ำ 3.90
4 นายวิชา  อยู่หลำ 3.90
5 นายไพบูลย์  บุตรเลียบ 3.88
6 นายนคร  ตั้งสีฟ้า 3.86
7 ร้อยเอก อาเขตต์  ขันธชัย 3.84
8 นายนพพร  กรังพานิช 3.84
9 พันเอกพิเศษ หญิง กาญจนา  อำภา 3.81
10 พันโท หญิง เพ็ญพร  สมศิริ 3.81
11 นาวาอากาศโท หญิง รัชณีพร เศรษฐเชื้อ 3.79
12 นายพรหมเมศร  สุนทรเดชาวัฒน์ 3.79
13 ว่าที่ร้อยตรี สมเจตน์  หอมเกษร 3.79
14 นายอภิวัชร์  กลีบจำปี 3.79
15 นายทศพล  แก้วทิมา 3.77
16 นายแพทย์ประภัทร  จารุมนพร 3.77
17 นางนิดา  ยงยศ 3.77
18 นางสาวผ่องพรรณ์   ลาวิชัย 3.77
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563

รายชื่อดุษฎีบัณฑิต ได้รับโล่ดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น

ปีการศึกษา 2557

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

เกรด

1

พระวรพัฒน์  แป้นประดิษฐ

3.95

2

นายรัชพล  พุทธรักษา

3.90

3

นางอุราชนก  คงกล่ำ

3.90

4

นายวิชา  อยู่หลำ

3.90

5

นายไพบูลย์  บุตรเลียบ

3.88

6

นายนคร  ตั้งสีฟ้า

3.86

7

ร้อยเอก อาเขตต์  ขันธชัย

3.84

8

นายนพพร  กรังพานิช

3.84

9

พันเอกพิเศษ หญิง กาญจนา  อำภา

3.81

10

พันโท หญิง เพ็ญพร  สมศิริ

3.81

11

นาวาอากาศโท หญิง รัชณีพร เศรษฐเชื้อ

3.79

12

นายพรหมเมศร  สุนทรเดชาวัฒน์

3.79

13

ว่าที่ร้อยตรี สมเจตน์  หอมเกษร

3.79

14

นายอภิวัชร์  กลีบจำปี

3.79

15

นายทศพล  แก้วทิมา

3.77

16

นายแพทย์ประภัทร  จารุมนพร

3.77

17

นางนิดา  ยงยศ

3.77

18

นางสาวผ่องพรรณ์   ลาวิชัย

3.77

ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563