คณาจารย์

คณาจารย์วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

ดร.นันทนา นันทวโรภาส

คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง

รศ.สุขุม นวลสกุล

ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย

รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์

ดร.วิโชติ วัณโณ

ดร.ขจร ฝ้ายเทศ

ดร.นันทนา นันทวโรภาส
ศ.ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์
ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์

What I Do for Healthy Nutrition?

Diamlorem dapibus montes! Aute corporis natoque proin omnis, scelerisque semper cubilia. Quo tempus veritatis elementum ex ullamco porta litora.