หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง
Master of Political Science in Political Communication

ชื่อปริญญา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการเมือง)
ร.ม. (สื่อสารการเมือง) M.Pol.Sc. ( Political Communication)

โครงสร้างหลักสูตร

ระบบการศึกษา

        เป็นระบบ Block Course เรียนทีละวิชา วิชาละ 1 เดือน ต้นเดือนเรียน ปลายเดือนสอบ เรียนทั้งสิ้น 11 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต และทำค้นคว้าอิสระ 1 เล่ม 3 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

 • สามารถเรียนจบได้ภายใน 1 ปี
 • ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปี (นับจากวันลงทะเบียนเรียน)

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

แผนการศึกษา มี 2 แผน นศ.สามารถเลือกแผน ก หรือแผน ข ดังนี้

องค์ประกอบของหลักสูตร แผน ก. แบบ 2 แผน ข. (ทำสารนิพนธ์)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ (เฉพาะแผน ก.แบบ ก2) 3 หน่วยกิต -
หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ - 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -
รวม 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต

การสำเร็จการศึกษา

 • ต้องมีเกรดเฉลี่ย ต่ำกว่า 3.00
 • สอบผ่านการประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
 • สอบปกป้อง ค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ ผ่าน พร้อมนำส่งตัวเล่ม

รายละเอียดหลักสูตร หมวดวิชา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง

รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
รศ.5000 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ไม่นับหน่วยกิต
รศ.5001 ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ ไม่นับหน่วยกิต
รศ.5002 ความรู้เบื้องต้นทางการสื่อสาร ไม่นับหน่วยกิต
รศ.5004 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
รศ.8101 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร 1 3 (3-0)
รศ.8102 ปรัชญาและความคิดทางการเมือง 3 (3-0)
รศ.8103 แนวคิด และทฤษฎีทางการสื่อสารทางการเมือง 3 (3-0)
รศ.8104 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 3 (3-0)
รศ.8105 การสื่อสารการตลาดทางการเมืองเชิงบูรณาการ 3 (3-0)
รศ.8106 การวิเคราะห์ผู้รับสาร การสร้างสาร และสื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมือง 3 (3-0)
รศ.8107 การบริหารภาวะวิกฤตทางการเมือง 3 (3-0)
รศ.8108 การสื่อสารกับกระบวนการนิติบัญญัติ 3 (3-0)
หมวดวิชาบังคับเฉพาะแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
รศ.8109 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร 2 3 (3-0)
หมวดวิชาเลือก
รศ.8201 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำและกลยุทธ์การสื่อสารสาธารณชน 3 (3-0)
รศ.8202 การบริหารภาพลักษณ์ทางการเมือง 3 (3-0)
รศ.8203 การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่น 3 (3-0)
รศ.8204 สัมมนาการสื่อสารทางการเมือง 3 (3-0)
รศ.8205 การสื่อสารทางการเมืองระหว่างประเทศ 3 (3-0)
รศ.8206 สื่อมวลชนกับการเมืองไทย 3 (3-0)
รศ.8207 ประชามติและการโน้มน้าวใจ 3 (3-0)
รศ.8208 การบริหารโครงการสื่อสารการเมือง 3 (3-0)
รศ.8209 วัฒนธรรมทางการเมือง 3 (3-0)
รศ.8210 จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับการสื่อสารทางการเมือง 3 (3-0)
รศ.8211 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเมือง 3 (3-0)
รศ.8212 ยุทธศาสตร์การสื่อสารการเมืองเพื่อการพัฒนา 3 (3-0)
รศ.8213 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยการสื่อสารทางการเมือง 3 (3-0)
รศ.8214 การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมือง 3 (3-0)
รศ.8215 ประชาสังคมกับการสื่อสารทางการเมือง 3 (3-0)
รศ.8216 การวิเคราะห์สังคมและการเมืองไทยแนวหลังสมัยใหม่และแนววิพากษ์ 3 (3-0)
รศ.8217 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการเมือง 3 (3-0)
รศ.8218 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการเมืองขั้นสูง 3 (3-0)
วิทยานิพนธ์
รศ.8999 วิทยานิพนธ์ 12 (0-36)
สารนิพนธ์
รศ.8998 สารนิพนธ์ 3 (0-36)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขารัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน โฆษณาและประชาสัมพันธ์ สื่อสารการเมือง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานจากรัฐบาลแล้วหรือ
       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานจากรัฐบาลแล้ว โดยต้องศึกษาวิชาปรับพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การสมัครและการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

1. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานต่างๆ ดังนี้

 • หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
 • ใบสมัครของมหาวิทยาลัย พร้อมเงินค่าสมัคร

2. รับสมัครจำนวนจำกัด (รุ่นละ 30 คน) พิจารณาจากผู้สมัครก่อนหลังตามลำดับ จนครบจำนวนที่รับ

งบประมาณตลอดหลักสูตร 200,000 บาท

แบ่งชำระเป็น 4 รอบๆ ละ 50,000 บาท (ชำระทุก 4 เดือน) งบประมาณดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

 • ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
 • ค่าตำรา เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา และสมุดเล็กเช่อร์
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ในวันที่มีการเรียนการสอน)
 • ค่าเสื้อแจ็คเก็ตตราสัญลักษณ์ และกระเป๋าเอกสาร

วิธีการชำระเงิน 2 รูปแบบ

 • ชำระครั้งเดียวทั้งหมด ได้รับส่วนลด 10% = 20,000 บาท คงชำระเพียง 180,000 บาท
 • แบ่งชำระเป็น 4 งวดๆละ 50,000 บาท โดยชำระทุก 3 เดือน

การชำระเงินทำได้ 3 ทาง

 1. ชำระเงินสดที่วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
 2. ใช้บัตรเครดิต
 3. โอนเข้าบัญชี และ fax ใบ pay in มาที่ 02-973-6739

รายละเอียดการโอนเงิน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนรามอินทรา
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ : 060-1-06501-8