เกี่ยวกับเรา

ประวัติความมา วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

        วิทยาลัยสื่อสารการเมืองก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 โดยดำริของ รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส ที่ต้องการให้ประเทศไทย มีหลักสูตรสื่อสารการเมือง ที่ทัดเทียมโลกตะวันตก จึงนำหลักสูตรต้นแบบจากสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทสังคมไทย กลายเป็นหลักสูตรสื่อสารการเมือง หลักสูตรแรกในประเทศไทย
        สื่อสารการเมืองเป็นหลักสูตรที่ผสานองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์กับนิเทศศาสตร์เข้าด้วยกัน นักศึกษาจะได้ความรู้ทั้งทางด้านการสื่อสารและด้านการเมือง เป็นหลักสูตรใหม่ ทันสมัย สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีชื่อเสียงระดับชาติ
        ตลอดเวลาเกือบสองทศวรรษ ที่วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ได้ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ด้านสื่อสารการเมือง เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าให้แก่สังคมไทยจำนวนมาก ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ ในฐานะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหารท้องถิ่นอื่นๆ รวมทั้งข้าราชการระดับสูง และนักธุรกิจเจ้าของกิจการ ฯลฯ
        จนถึงวันนี้ วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างสรรค์นักสื่อสารการเมือง ที่มีศักยภาพสูงให้แก่สังคมไทยต่อไป
        มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับครอบครัวสื่อสารการเมือง

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

ได้รับการประเมิน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก

ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสำนักงานกพ.แล้ว สามารถนำไปเทียบปรับวุฒิได้ทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

จุดเด่นของหลักสูตร