ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล

การศึกษา
- ปริญญาบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ม. รามคำแหง

ประสบการณ

- ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- การเมืองการปกครองและการต่างประเทศของจีน (จีนศึกษา)
- ปรัชญาการเมืองจีน