ฯพณฯ ดร. อุทัย พิมพ์ใจชน

การศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักการอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา       
- ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารการเมือง  ม.เกริก
ประสบการณ์
- ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรของชาวชลบุรี 8 สมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ 1 สมัย และสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 1 สมัย
ตำแหน่งสำคัญ :      
ปีพ.ศ. 2518           ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ปีพ.ศ. 2526           ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
ปีพ.ศ. 2533-34        ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ปีพ.ศ. 2535-38        ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ปีพ.ศ. 2540           ดำรงตำแหน่งประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ปีพ.ศ. 2544           ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา