รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข

การศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท MA in Government จาก Cornell University USA
- ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก Columbia University USA

ปัจจุบัน
- รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาจารย์ผู้สอนทางด้านยุทธศาสตร์ และความมั่นคงแห่งชาติ ในสถาบันต่าง ๆ อาทิ วิทยาลัยกองทัพบก โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ฯลฯ
- คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (กตร.)
- ที่ปรึกษาสภาบันข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- คอลัมนิสต์ ประจำหนังสือมติชนสุดสัปดาห์