รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม

การศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การทูตและการระหว่างประเทศ Occidental College
- ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ University of Hawaii

ประสบการณ์
- คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการส่วนใหญ่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ และความขัดแย้งระหว่างประเทศ