ร.ศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล

การศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
- ปริญญาโท Master of comparative law, Southern Methodist University, Dallas, Texas USA


ประสบการณ์
- เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (18 กันยายน 2551 - ปัจจุบัน)
- รองเลขาธิการ พรรคพลังประชาชน
- รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช
(6 กุมภาพันธ์ 2551 – 17 กันยายน 2551)
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 2 สมัย (2544, 2548)
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 สมัย (พ.ศ. 2535-2540)
- คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2532-2535)