รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

การศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.A. (Political Science), Hons. เน้นการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
The University of Kansas, U.S.A.
- Ph.D. (Political Science), Hons. เน้นทฤษฎีและวิธีการหาความรู้
University of Hawaii at Manoa U.S.A.
- Post-doctor of fellow, 1990-1991 Yale University, U.S.A.
ประสบการณ์
- รองศาสตราจารย์ ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงาน
นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2545 สายสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์แนววิพากษ์
ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง
ความคิดทางการเมืองของณาคส์ ร็องซิแยร์