ดร.นันทนา นันทวโรภาส

การศึกษา :

ประสบการณ์ :

ตำแหน่งทางการเมือง :

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง ( ส.ท.) สมุทรปราการ ปีพ.ศ. 2532 – 2535

ปัจจุบัน :

หนังสือที่แต่ง :

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : Dr.nantana@gmail.com