รศ.สุขุม นวลสกุล

การศึกษา

ประสบการณ์

ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
- วิทยากรอิสระ รับบรรยายในสถาบันราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- วิทยากรด้านสถานการณ์บ้านเมือง ในสื่อโทรทัศน์ช่อง 3