รศ.ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์

การศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์
- ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประธานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้าฯ
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (สาขารับศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร
- เลขาธิการมูลนิธิสถาบันภูมิแผ่นดินไทย
- กรรมการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า