ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน

การศึกษา

ประสบการณ์

ประสบการณ์ทางการบริหาร

ประสบการณ์ทางการเมือง