01 ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อประชาธิปไตย ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

02 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

03 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความยอมรับในโครงการสาธารณะ ศึกษากรณีโครงการท่อก๊าซธรรมชาติวังน้อย แก่งคอย

04 ทัศนคติของทหารกับการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของข้าราชการทหารสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

05 กระบวนการสื่อสารทางการเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

06 รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร

07 การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 ศึกษากรณี รายการเปิดบ้านพิษณุโลก

08 กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของภาคประชาสังคม ศึกษากรณีสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาช่วงปีพ.ศ. 2550-2552

09 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม

10 ที่มีผลต่อการเลือกตั้งสตรีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

11 การสื่อสารทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์

12 ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2551

13 การสื่อสารทางการเมืองศึกษากรณีการบริหารประเทศในสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี

14 การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

15 อิทธิพลของสื่อในการรณงค์หาเสียงเลือกตั้งที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในการเมืองภาคประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีต่อความเชื่อมั่นในองค์กรอิสระ

17 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตคันนายาว

18 ความคาดหวังของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

19 ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร