Print

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง

หลักสูตรแรกในประเทศไทย

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง

Master of Political Science Program in Political Communication


ชื่อปริญญา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการเมือง) / ร.ม. (การสื่อสารการเมือง)

Master of Political Science (Political Communication) / M.Pol.Sc.(Political Communication)