Home โครงร่างดุษฎีนิพนธ์

รายชื่อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

 

1. “การสื่อสารทางการเมืองในวิกฤติการเมืองไทย ปี 2549: ศึกษากรณีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
โดย ดร. เขมา สมใจ

 

2.“การสื่อสารทางการเมืองผ่านบทเพลงของยืนยง โอภากุล และวงคาราบาวในช่วงปี พ.ศ.2524-2552”
โดย ดร. เชาว์วัจน์ พาณิชย์เสรีวิศิษฐ์

 

3.“ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้กับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทย ช่วงปีพ.ศ.2549-2552: ศึกษาเปรียบเทียบนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 5 จังหวัดภาคใต้
โดย ดร. สมปอง รักษาธรรม

 

4.“การก่อกำเนิด การดำรงอยู่ การล่มสลาย ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่: ศึกษากรณีสำนักหุบผาสวรรค์
โดย พันเอกหญิง ดร. อุมาดา ปิ่นทอง

 

5.“ยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมืองของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2551”
โดย ดร. พิศุทธิ์ จำเริญรวย

 

6.“การสื่อสารทางการเมืองผ่านการ์ตูน "ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน" ของชัย ราชวัตร ศึกษาในห้วงภาวะวิกฤตทางการเมือง ปีพ.ศ.2549-2552”
โดย ดร. ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

 

7.“การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มต่อต้านการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549”
โดย ดร. อรพันธุ์ สุทิน
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นันทนา นันทวโรภาส

 

8.“การสื่อสารทางการเมือง ผ่านบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวัน ในช่วงวิกฤตทางการเมือง พ.ศ.2549 - 2551”
โดย ดร. พรรณพิลัย จารุพานิชย์กุล

 

9.“บทบาททางการเมืองและกลยุทธ์การสื่อสารทางกรเมืองของทหารในภาวะวิกฤตทางการ เมืองไทย: กรณีศึกษาระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2552”
โดย พันเอก ดร. สมควร สาคร

 

10.“การสื่อสารเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดของหัวคะแนน: ศึกษากรณีการเลือกตั้งทั่วไปปี 2550 เฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
โดย ดร. ณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์  

 

11.“การสื่อสารทางการเมืองของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย: ศึกษากรณีระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2551”
โดย ดร. วิชาญ จำปาขาว

 

12.  “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงพุทธศักราช 2551- 2553”
โดย ดร. จำลอง พรมสวัสดิ์

 

13.  “กลยุทธการสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี เปรียบเทียบ นายชวนหลีกภัย กับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
โดย ดร. สัณหภรณ์ เรือนเงิน

 

14.  “สถานที่ที่สามกับการเมืองท้องถิ่น กรณีศึกษายุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมืองของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
โดย ดร. จันทนี  มโนมัยพิบูลย์

 

15.  “การสื่อสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน: ศึกษาในห้วงเวลาระหว่างปีพ.ศ.2512 - 2549”
โดย ดร. สะถิระ เผือกประพันธุ์

 

16.  “บทบาทของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ หน่วยบัญชาการการทหารพัฒนาในกระบวนการสื่อสารทางการเมือง เพื่องานพัฒนาด้านความมั่นคงในพื้นที่ชนบท
โดย พลเอก ดร. ปกิต สันตินิยม

 

17.  “การกล่อมเกลาและเรียนรู้ทางการเมืองของทหารเรือไทย ศึกษาผ่านหลักสูตรการศึกษาของกองทัพเรือ
โดย นาวาเอก ดร. นิรัตน์ ทากุดเรือ

 

18.  “ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในเขตกรุงเทพฯ กับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทย
โดย ดร. วัฒนา เซ่งไพเราะ

 

19.   “การประกอบสร้างความจริงทางสังคม กรณีการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ของประเทศกัมพูชา ผ่านการเล่าเรื่องของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และหนังสือพิมพ์มติชน ในห้วงเวลา พ.ศ.2548- 2553”
โดย ดร. สุเนตร ม้าทอง

 

20.  “บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกที่มาจากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2550: ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งกับสมาชิกที่มาจากการสรรหา
โดย นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ  

 

21.  “กระบวนการสื่อสารทางการเมืองเปรียบเทียบระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด: ศึกษากรณีจังหวัดสระบุรี
โดย ดร.ไพฑูรย์ ไวยฉาย


22.  “การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของชาวภูมิซรอลจากรัฐบาล ศึกษากรณีวิกฤตการณ์เขาพระวิหารในช่วง พ.ศ.2551 – 2552”
โดย ดร.ทวีศักดิ์ หงษ์ทอง

 

23.  “การประกอบสร้างความจริงของหนังสือเล่ม ว่าด้วยปรากฏการณ์ความรุนแรงและปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย ดร.ชนิกานต์ ใสเกื้อ

 

24.  “กลยุทธการสื่อสารทางการเมืองของนายกเมืองพัทยา: ศึกษาในห้วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527-2554”
โดย ดร. ศิรัฐนันท์ ไทยานันท์

 

25.  “ยุทธศาสตร์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้แนวของการตลาดทางการเมือง  ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประเทศไทย
โดย ดร.อภิวัตน์ พลสยม

 

26.  “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร ศึกษาในห้วงวิกฤตทางการเมือง พ.ศ.2552-2553”
โดย ดร.จิรเมธ ชนะสกุล

 

27.  “การสื่อสารทางการเมืองเรื่องพลังงานในอ่าวไทย: ศึกษากรณีการสื่อสารทางการเมืองผ่านนโยบายของรัฐบาลในช่วงปี พ.ศ.2524-2553”
โดย ดร.อดิเทพ บุญสุข

 

28.  “กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ แห่งชาติ: กรณีศึกษาในช่วงภาวะวิกฤตทางการเมืองในปี 2551-2553”
โดย ดร.สมพร วัทสัน

 

29.  “กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศึกษากรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
โดย พ.ต.ท.ดร.รังษี เยาวรัตน์

 

30.   “การสื่อสารทางการเมืองของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ : ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554”
โดย ดร.จุฑาพล เมตตาสัตย์

 

31.  “การนำนโยบายประชานิยมมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกับความสัมฤทธิ์ผล ทางการเมือง: ศึกษากรณี พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ ทั่วไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554”
โดย ดร.สมชาย สาโรวาท

 

32.   “การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี: ศึกษากรณีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555”
โดย ดร.รหัส แสงผ่อง

 

33.    “การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 มีนาคม 2556 : ศึกษากรณี พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ

โดย ดร.มณฑาทิพย์ ชินวัตร

 

34.   “กลยุทธการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี: ศึกษากรณีการเลือกตั้งปี พ.ศ.2555”
โดย ดร. นิรัตน์ เพชรรัตน์

 

35. “กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของศาลปกครอง : ศึกษาในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.2554-2555”

โดย ดร.แสงชัย อัฑฒ์ปภาวิน

 

36. การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง : ศึกษากรณีจังหวัดสิงห์บุรี

โดย นายแพทย์ ดร.วิชัย เทียนถาวร

 

37. “การสื่อสารการเมืองของพรรคเพื่อไทย : ศึกษาในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554”

โดย ดร.เจษฎา วีระพงศ์

 

38.  “บทบาทของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป : กรณีศึกษาการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดย ดร.พันธุ์ เจตนลิน

 

39.  “การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองและพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดย นายธีรพงศ์ ชื่นชอบ

 

40.  “การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร : ศึกษากรณีการเลือกตั้งปีพ.ศ. 2555”
โดย นางสาวกันยา ศรีสวัสดิ์

 

41.  “การสื่อสารทางการเมืองของผ่านทัศนศิลป์ของศิลปินไทย
โดย นายจตุรัตน์ กีรติวุฒิพงษ์

 
42.  “กลยุทธ์ในการสื่อสารทางการเมืองของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ในการต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในช่วงปี 2547 – 2552”

โดย นายนาคินทร์ วรรณทอง
 

43.  “กลยุทธ์การสื่อสารด้านการท่องเที่ยว: ศึกษาเปรียบเทียบรัฐบาลนายชวน หลีกภัย กับรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
โดย นายปิยะ วาณิชย์เจริญ

 

44.  “การสื่อสารของหนังตะลุง: ศึกษากรณีบทบาททางการเมืองและวัฒนธรรมภาคใต้
โดย นายธัญญะ พูลสวัสดิ์

 

45.  “กระบวนการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง: ศึกษากรณีดารา นักแสดง นักร้อง ผู้ประกาศ
โดย นางสาวคัทลียา พันธุ์พุธ

 

46.  “การสื่อสารทางการเมือง: กรณีศึกษา ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย นายนิพนธ์ มะสังหลง

 

47.  “สถานภาพองค์ความรู้ด้านการสื่อสารการเมืองในประเทศไทย: ศึกษากรณีงานวิจัยในปี พ.ศ. 2549-2554”
โดย นายวิเชียร มันแหล่

 

48.  “บทบาทของนักการเมืองสตรีไทยกับการให้การเรียนรู้หรือกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาการเมืองในช่วงปี พ.ศ.2540 - 2548”
โดย นางธัญญลักษณ์ เรืองระวีวัฒน์

 

49.  “การสื่อสารทางการเมืองของคอลัมภ์นิสต์ในภาวะวิกฤติทางการเมืองไทย ในช่วงเดือน เมษายน 2552 – พฤษภาคม 2553 : ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย นายโชคชัย บรรลุทางธรรม

 

50.  “บทบาท กอ.รมน.: ศึกษากรณีที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเสรีภาพของสื่อมวลชน
โดย พลตรี นพรัตน์ แป้นแก้ว

 

51.  “การสื่อสารทางการเมืองของผู้บัญชาการทหารสูงสุด: ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2545 - 2551”
โดย พันเอกณรงค์ชัย ไชยชนะ

 

52.  “กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี : ศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ.2555”
โดย นายรัชเศรษฐ์ วุฒิไชยกาญจน์

 

53.   “การสื่อสารทางการเมือง เรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ: ศึกษาเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2540 และฉบับปี พ.ศ.2550”
โดย นายไชยวุฒิ วรรณุรักษ์

 

54.  “การประกอบสร้างความจริงทางสังคมผ่านรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ในช่วงปี พ.ศ.2548 - 2553”
โดย นางสาวธีลฎี แซ่ตั้ง

 

55.   “การสื่อสารของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ศึกษากรณีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเมืองของประเทศไทย
โดย นายบูรณ์สม จินดาปราณีกุล  

 

56.  “การสื่อสารทางการเมืองของสื่อสิ่งพิมพ์ในภาวะวิกฤตทางการเมือง ศึกษากรณี บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในปี พ.ศ.2550-2554”
โดย นายอำนวย นนทบุตร

 

57.  “การสื่อสารทางการเมืองผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา ลิเกฮูลูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย นางธาอร มณีสุรัตน์

 

58.  “การสื่อสารทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์: ศึกษาในห้วงวิกฤตทางการเมือง ระหว่างปี พ.ศ.2549-2553”
โดย พันตำรวจเอก พันเลิศ พัฒนาดี  

 

59.  “การสื่อสารทางการเมืองของผู้นำสตรีทางศาสนา: ศึกษากรณีแม่ชีศันสนีย์ แห่งเสถียรธรรมสถาน พ.ศ.2523-2553”
โดย นางประภัสสร บัณฑิตสุวรรรณ  

 

60.  “การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมผ่านการเล่าเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนกรณีอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ของหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงวิกฤตการณ์การเมืองไทย
โดย นายสรรพัชญ มหาสารินันทน์

 

61.  “ การสื่อสารทางการเมืองของสำนักข่าวต่างประเทศ : ศึกษาในห้วงวิกฤตทางการเมืองพ.ศ. 2549-2556
โดย นางสาวรุ้งนภา พุ่มเรือง

 

62.  “กลยุทธการตลาดทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์: ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 3 กรกฎาคม 2554”
โดย นายประสิทธิ์ ประวรรณะ

 

63.  “การสื่อสารทางการเมืองของพลตรีจำลอง ศรีเมือง ศึกษาในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.2523 ถึงปี พ.ศ.2553”
โดย นางยุพดี วิภัติภูมิประเทศ

 

64.  “กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ตำรวจ ในห้วงวิกฤติการณ์ทางการเมือง พ.ศ.2549 – พ.ศ.2554”
โดย นายปัจฉิมพงศ์ ทัดมาลา

 

65.  “การสื่อสารทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย: ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 3 กรกฎาคม 2554”
โดย นายจิรภาส ดาวมานพ

 

66.   “การสื่อสารทางการเมืองเรื่องความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงปี พ.ศ.2547-2554: ศึกษากรณีชาวมุสลิมในประเทศไทย
โดย นายอุฐากร ศาสนบัญชากุล  

 

67.  ”นคราภิวัฒน์ต้นแบบการบริหารจัดการและโครงสร้างรูปแบบพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
โดย นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์  

 

68.  “การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย: ศึกษากรณี การเลือกตั้งทั่วไป 3 กรกฎาคม 2554”
โดย พ.ต.ท.ดร. ฐานุพงศ์ แสงซื่อ

 

69.  “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า: ศึกษากรณี การสื่อสารทางการเมืองในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.2544-2554”
โดย นายเลิศศักดิ์ ไทยสงวนวารากูล

 

70.   “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของภาคประชาชน: ศึกษากรณีภาคเหนือตอนล่าง ช่วงปีพ.ศ.2540 - 2548”
โดย ด.ต.ณรงค์ พึ่งพานิช

 

71.  “เปรียบเทียบการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยใน การเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 3 กรกฎาคม 2554: ศึกษากรณีจังหวัดบุรีรัมย์
โดย นายกิติ ชาติบัญชากร

 

72.   “การสื่อสารทางการเมืองของสื่อสิ่งพิมพ์ในห้วงเวลาเลือกตั้งทั่วไป ปีพ.ศ.2554”
โดย นายนิธิศพงษ์ วรรณสฤษฎ์

 

73.  “การสื่อสารทางการเมืองเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษาช่วงเวลาพ.ศ.2540 - 2554”
โดย นายอภีม คู่พิทักษ์

 

74.   “การสื่อสารทางการเมืองผ่านวัฒนธรรมพื้นบ้าน: กรณีศึกษาคณะหนังประโมทัยในเขตพื้นที่อีสานตอนล่าง
โดย นางสาวบุญชิรา ภู่ชนะจิต

 

75.   “กระบวนการสื่อสารในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย: ศึกษาในห้วงเวลา พ.ศ.2552-2554”
โดย นายนราธิป เหล่าสุนทร

 

76.  “อนาคตบทบาทของเครือข่ายสังคมทางอินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทย
โดย นางสาวโชติมา นิ่มอร่ามวงศ์

 

77.  “การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปปี 2554 ของพรรคประชาธิปัตย์ : ศึกษากรณีพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

โดย นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์

 

78. “การสื่อสารทางการเมืองเรื่องเขาพระวิหาร : ศึกษากรณีสื่อสิ่งพิมพ์ในห้วงเวลา พ.ศ.2550-2556”

โดย  นายสุวิทย์ ประภาโส

 

79. “กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตำรวจ : ศึกษากรณีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

โดย พ.ต.อ.ดร.วีรชัย โพธิปัตชา

 

80. “การสื่อสารทางการเมืองผ่านโทรทัศน์ดาวเทียม : ศึกษาในห้วงเวลา พ.ศ. 2548-2555”

โดย นายอภิวัฒน์ จ่าตา

 

81. “กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ : ศึกษาในช่วง พ.ศ.2545-2555”

โดย ร้อยตำรวจเอกทองรชฎ เหรียญสุวงษ์

 

82. “การสื่อสารทางการเมืองของสื่อสิ่งพิมพ์ : กรณีศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556”

โดย นายรัชกฤต ถาวรธนิตกุล

 

83. “การสื่อสารทางการเมืองของบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษในช่วงเวลาการบริหารงานของรัฐบาลนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ

โดย นายจักรี กษัตรีย์

 

84. “การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อใหม่ :ศึกษากรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556”

โดย นายอนุรุทธิ์ โค้วคาสัย

 

85. “กลยุทธ์การรณรงค์หาเสยงเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย : ศึกษากรณีการเลือกตั้งปี 2555

โดย นางพิมพ์บุญ เตียไม้ไทย

 

86. “การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี : ศึกษากรณีการเลือกตั้งปี พ.ศ.2555

โดย นายพีระพงศ์ สุจริตพันธ์

 

87. “กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร : ศึกษากรณีการเลือกตั้ง ปี พ.ศ. 2557

โดย นายทวีจิตร พัฒน์ชนะ

 

88. “การสื่อสารทางการเมืองของสำนักข่าวต่างประเทศกรณีพระวิหาร ศึกษาในห้วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ.2008 ถึง 2013

โดย นางทรงพร ทาเจริญศักดิ์

 

89. “การสื่อสารทางการเมืองของหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช : ในช่วงปี พ.ศ. 2488 –2531

โดย  นายทรงพล เขมะบุลกุล

 

90. “การสื่อสารทางการเมืองผ่านบทเพลงของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ : ศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2550 –2554

โดย นายวรพงษ์ วจะรักษ์เลิศ

 

91. “การสื่อสารทางการเมืองของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี : ศึกษาในห้วงเวลาวิกฤตทางการเมือง พ.ศ. 2549 - 2556”

โดย นายคำปัน อินทวงศ์

 

92. “การสื่อสารทางการเมืองของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต : ศึกษาในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.2543 - 2557”

โดย นางสาวอรปภัตร จันทรสาขา

 

93. “การสื่อสารทางการเมืองโดยศิลปินเอกของไทย : ศึกษาผ่านผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย

โดย นาย สมศักดิ์ อ่อนศรี

 

94. “การสื่อสารทางการเมืองของพระพรหมมังคลาจารย์(หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ) พ.ศ. 2540 –2550”

โดย นาง อรพรรณ  ศิริพรประสิทธิ์

 

95. “การสื่อสารทางการเมืองผ่านการ์ตูน : ศึกษากรณีการ์ตูนเซียหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในห้วงเวลาปี พ.ศ.2552 - 2557”

โดย นาย วีระ  เวชวิชานิยม

 

96. “กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของรัฐฉาน : ศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ. 2539 - 2557”

โดย นาง กัญญาภัค  สุนทรเดชาวัฒน์

 

97. “ กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง : ศึกษาในห้วงเวลาปีพ.ศ. 2557”

โดย นายศุภณัฐค์  น้อยโสภณ

 

98. “การสื่อสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณีนักการเมืองสตรี 4 ภาค”

โดย นางสาวแววมยุรี พุทธเมธา

 

99. “กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของกรมสอบสวนคดีพิเศษ : ศึกษาในห้วงวิกฤตทางการเมือง ปีพ.ศ. 2548-2557”

โดย ร้อยเอก กันณพงศ์ ทองมั่น

 

100. บทบาทและกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) : ศึกษาในห้วงเวลาปีพ.ศ.2554-2558

โดย นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา
 

101. กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเปรียบเทียบกรณี นายสมัคร สุนทรเวช กับนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

โดย นายกิติติพงษ์ พงษ์ไพโรจน์
 

102. กระบวนการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในโครงการสาธารณะ : ศึกษากรณีโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2

โดย นายวิชา อยู่หลำ

103. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก : ศึกษากรณี ปี พ.ศ.2555    

โดย ว่าที่ร้อยตรี(หญิง)กัญญามาศ ชาญเกียรติพงศา
 

104. การสื่อสารทางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมติชน : ศึกษาผ่านบทบรรณาธิการในห้วงวิกฤตการเมือง ปี พ.ศ.2556 – 2558

โดย นางสาวผ่องพรรณ์  ลาวิชัย

 

105. การประกอบสร้างความจริงทางสังคมกรณี นปช. ผ่านหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ : ศึกษาในห้วงวิกฤตการเมือง ปี พ.ศ.2552 – 2556

โดย นายมนตรี โพธิ์มงคล
 

106. การสื่อสารทางการเมืองผ่านข่าวและเรื่องจากหน้าปกของนิตยสารวิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ : ศึกษากรณีมติชนสุดสัปดาห์ เนชั่นสุดสัปดาห์และเอเอสทีวีผู้จัดการรายสัปดาห์ ในห้วงเวลาปี พ.ศ.2552 – 2558

โดย นายณัฐภน ลิมปิเจริญ
 

107. กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร : ศึกษากรณีการเลือกตั้งปี พ.ศ.2556

โดย นายธีรภัทร ลอยวิรัตน์
 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก, Powered by Joomla! and original designed by SiteGround web hosting, modified by Computer @ Krirk University
SiteGround web hosting Joomla_Templates