Home โครงสร้าง

ระบบการศึกษา

เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน และเป็นการศึกษาแบบ Block course เรียนวิชาละ 1 เดือน เมื่อเรียนจบแล้วสอบในวิชานั้นทันที

ระยะเวลาการศึกษา

สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี

โดยมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 ปี นับจากวันลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

องค์ประกอบของหลักสูตร

จำนวนหน่วนกิต

1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

2.หมวดวิชาบังคับ

18 หน่วยกิต

3.ดุษฎีนิพนธ์

36 หน่วยกิต

รวม

54 หน่วยกิต

การสำเร็จการศึกษา

  • เรียนครบถ้วนตามหลักสูตรของสาขาวิชานั้น ๆ และสอบผ่านตามระเบียบการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัย
  • จะต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
  • สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ด้วยข้อเขียน และปากเปล่า ใน 3 หมวดวิชา คือ หมวดระเบียบวิธีวิจัย หมวดทฤษฏีสื่อสารการเมือง และ หมวดประยุกต์ โดยมีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากภายในและภายนอกสถาบันซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนซื่อจากทะเบียนนักศึกษา
  • เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย(ผู้ที่มีสิทธิเสนอ ดุษฎีนิพนธ์จะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติแล้ว) โดยมีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน
  • ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือ ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง ( Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
 
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก, Powered by Joomla! and original designed by SiteGround web hosting, modified by Computer @ Krirk University
SiteGround web hosting Joomla_Templates