Home การรับสมัคร

การสมัครและการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานต่างๆ ดังนี้

  • หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
  • ใบสมัครของมหาวิทยาลัย พร้อมเงินค่าสมัคร

คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์

  • คัดเลือกจากการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • คัดเลือกจากเอกสารการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน โฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อสารการเมือง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประประเทศ ที่ได้รับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลแล้ว หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้รับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลแล้ว โดยต้องศึกษาวิชาปรับพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก, Powered by Joomla! and original designed by SiteGround web hosting, modified by Computer @ Krirk University
SiteGround web hosting Joomla_Templates