Home การรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขารัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน โฆษณาและประชาสัมพันธ์ สื่อสารการเมือง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานจากรัฐบาลแล้วหรือ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานจากรัฐบาลแล้ว โดยต้องศึกษาวิชาปรับพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การสมัครและการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

1. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานต่างๆ ดังนี้

  • หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
  • ใบสมัครของมหาวิทยาลัย พร้อมเงินค่าสมัคร

2. รับสมัครจำนวนจำกัด (รุ่นละ 30 คน) พิจารณาจากผู้สมัครก่อนหลังตามลำดับ จนครบจำนวนที่รับ

 
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก, Powered by Joomla! and original designed by SiteGround web hosting, modified by Computer @ Krirk University
SiteGround web hosting Joomla_Templates