Home โครงสร้าง

ระบบการศึกษา

เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน และเป็นการศึกษาแบบ Block course เรียนวิชาละ 1 เดือน เมื่อเรียนจบแล้วสอบในวิชานั้นทันที

 

ระยะเวลาการศึกษา

สามารถเรียนจบได้ภายใน 1 ปี

(สามารถศึกษาได้ถึง 5 ปีนับจากวันลงทะเบียนเป็นนักศึกษา)

 

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

โดยเลือกศึกษาแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) หรือ แผน ข. (ทำสารนิพนธ์) ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของหลักสูตร

แผน ก.
แบบ 2

แผน ข.
(ทำสารนิพนธ์)

1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

2.หมวดวิชาบังคับ

18 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาบังคับ
(เฉพาะแผน ก.แบบ ก2)

3 หน่วยกิต


4.หมวดวิชาเลือก

3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

5.สารนิพนธ์

-

3 หน่วยกิต

6.วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

-

รวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

การสำเร็จการศึกษา

ผู้ศึกษาแผน ข. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่าและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก, Powered by Joomla! and original designed by SiteGround web hosting, modified by Computer @ Krirk University
SiteGround web hosting Joomla_Templates