Home หลักการ

หลักการและเหตุผล

จากวิกฤตทางด้านการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในเวลาที่ผ่านมาที่มีแต่ละฝ่าย ใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองของตนเองจนนำไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกในสังคม ได้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทั้งในส่วนของระบบการเมืองการปกครองและระบบการสื่อสารของสังคมเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง และความซับซ้อนของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อให้สังคมการเมืองไทยมีการพัฒนาไปโดยมี ?ปัญญา? และ ?ความรู้? เป็นเครื่องกำกับแทนที่ ?กระแส? และ ?อวิชชา?

นอกจากนี้จากการที่คนไทยจำนวนมากเริ่มความตื่นตัวทางการเมืองเป็นอย่างมาก ได้ปรากฏแนวโน้มของผู้สนใจเข้าศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักการเมือง และผู้ที่ตั้งใจเข้าสู่แวดวงการเมืองทั้งจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นสาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานทางการเมือง แต่ทว่ายังสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีการบูรณาการศาสตร์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการเมืองยุคข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ และยิ่งเป็นการศึกษาและพัฒนาศาสตร์ขั้นสูงในระดับดุษฎีบัณฑิตด้วยแล้วของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยที่มีอยู่ก็ค่อนข้างจำกัดทั้งในด้านปริมาณผู้เข้าศึกษา และความหลากหลายของสาขาวิชาที่เปิดสอน

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้านสื่อสารการเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตระหนักถึงความจำเป็นและความต้องการเร่งด่วนดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นที่จะสร้างเสริมความรู้และการวิจัยขั้นสูงในทุกสาขาทางสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ ตลอดจนความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานและบริหารจัดการศึกษาในระดับสูงตามที่ได้จัดทำไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) จึงเห็นสมควรจัดให้มีการศึกษาในระดับรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมืองขึ้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตทางสื่อสารการเมืองที่มีความรู้ อย่างลุ่มลึกในศาสตร์การเมืองและ การสื่อสาร และรู้รอบด้านในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ องค์ความรู้ใหม่ ๆในการสื่อสารทางการเมืองของไทย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และนำความรู้เหล่านี้ไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินการสื่อสารทางการเมืองในระดับนโยบายสำหรับพรรคการเมือง องค์กรสื่อมวลชน องค์การ ทางการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มีความก้าวหน้าเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก, Powered by Joomla! and original designed by SiteGround web hosting, modified by Computer @ Krirk University
SiteGround web hosting Joomla_Templates